Regulamin "Konkurs na Dzień Mamy"

 
Regulamin Konkursu Dermofuture „Konkurs na Dzień Mamy”
 
 
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): „Konkurs na Dzień Mamy” przeprowadzony w Internecie na portalu Facebook przez oficjalny kanał marki Dermofuture – https://www.facebook.com/dermofuture/
2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Tenex Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirowa 65, 05-090 Puchały-Raszyn.
3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. 
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na zawarte w nim postanowienia. 
 
§2 Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i przesłanie zgłoszenia konkursowego na fanpage marki. Przystąpienie do konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego oznacza akceptację Regulaminu. 
3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora.
 
§3 Termin i zasady konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 26.05.2019 do dnia 02.06.2019, do godziny 23:59.
2. Treść Konkursu brzmi: „Ułóż krótką, zabawną rymowankę używając słowa MAMA” 
Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze odpowiedzi wybrane przez nasze dwuosobowe jury. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- polubienie naszej strony
- polubienie postu konkursowego i udostępnienie go na swojej tablicy
- zaproszenie do zabawy co najmniej 5 osób poprzez oznaczenie ich w komentarzu oraz zaproszenie ich do polubienia naszej strony na Facebooku.
 
Konkurs trwa od 26 maja – 2 czerwca. 
Lista zwycięzców zostanie opublikowana w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu, między 02.06 a 7.06.2019.
 
3. Zwycięzcy Konkursu wybierani są przez 2 osobowe Jury wyłonione przez Organizatora. Wybór zwycięzców nastąpi na podstawie oceny kreatywności zgłoszenia konkursowego.
4. Uczestnik może w Konkursie wykorzystywać tylko jedno konto w serwisie Facebook.
5. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. W szczególności Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu Organizatora.
6. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do jego wykluczenia z Konkursu.
7. Publikując teksty/zdjęcie/grafikę, Uczestnik konkursu oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nimi oraz, że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z przesłanego zdjęcia/grafiki, obejmujące w szczególności prawo do jego udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu i regulaminów serwisu Facebook.
8. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (dostępnych na profilu jego konta na Facebooku i Instagram) na Stronie Konkursowej.
9. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z postów wykonanych w ramach Konkursu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w Serwisie Facebook i Instagram na oficjalnym profilu marki Dermofuture.
10. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 
11. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof").
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody. 
 
§4 Prawa autorskie i wizerunek
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na to, by wykonane przez niego w ramach Konkursu zdjęcia zostały wykorzystane przez Organizatora w przygotowanych przez niego materiałach promocyjnych lub reklamowych (udziela nieodpłatnej licencji) na oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych marki Dermofuture w serwisach Facebook i Instagram. 
 
§5 Zwycięzcy i nagrody
1. Jury wybiera Trzech zwycięzców Konkursu. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu, między 2.06 a 7.06.2019 na oficjalnym profilu Organizatora Dermofuture na „tablicy”.
2. Jury wybierając zwycięzców Konkursu weźmie pod uwagę kreatywność zadania konkursowego.
3. Nagrody przewidziane za wygraną to odpowiednio:
- złoty masażer do twarzy za zajęcie pierwszego miejsca
- soniczna szczoteczka do twarzy za zajęcie drugiego miejsca
- zestaw kosmetyków Ultra Soothing za zajęcie trzeciego miejsca
4. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega, że zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw z wygranej Nagrody na osoby trzecie. 
6. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
7. Zwycięzcy zobowiązani są do podania danych adresowych, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) Adres e-mail
b) Imię i nazwisko
c) Adres zamieszkania (na ten adres wyślemy nagrodę)
d) Numer telefonu z przeznaczeniem dla podmiotu wysyłającego nagrodę.
8. Nagrody zostaną przesłane na adresy wskazane przez wszystkich zwycięzców w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 
9. Informacja o wygranych Nagrodach zostanie umieszczona na fanpage’u marki Dermofuture.
10. Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej, lub też nie poda w tym terminie danych wymienionych w niniejszym paragrafie, organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 
§6 Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.
3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.
 
§7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Facebook marki Dermofuture
w zakładce Notatki.
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Akcji.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Akcji.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
5. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż posiadają oni profil fikcyjny.
6. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
7. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. 
8. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki - data stempla pocztowego. 
9. W przypadku osób nagrodzonych w Konkursie, Organizator ma prawo do weryfikacji danych osobowych poprzez poproszenie Zwycięzców o okazanie do wglądu dokumentu potwierdzającego ich tożsamość.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.